• Facebook
 •  

Regulamin serwisu

Regulamin obowiązujący od dnia 18.12.2017 do pobrania w formacie .pdf

Regulamin z dnia 01.05.2016 do pobrania w formacie .pdf

Regulamin (archiwalny, z dnia 20.04.2015) do pobrania w formacie .pdf

REGULAMIN SERWISU NETIOUS.COM

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod nazwą Netious.com, dostępnego pod adresem www.netious.com oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.
 2. Administratorem serwisu Netious.com i podmiotem świadczącym usługi za jego pośrednictwem jest Mateusz Chołaściński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Netious.com Mateusz Chołaściński, z siedzibą w Sopocie (81-842), przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 47/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7441644919, Regon: 519657221. Aktualne dane administratora serwisu, w tym dane kontaktowe (adres przedsiębiorstwa, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) są dostępne w serwisie w zakładce „Kontakt”.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny nieodpłatnie w serwisie (pod adresem www.netious.com, w zakładce „Regulamin”), z możliwością jego pobrania, odtwarzania i utrwalania przez osobę korzystającą z usług.
 4. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Netious.com wymaga zapoznania się z regulaminem i akceptacji jego postanowień.

§ 2. Definicje

Użyte w dalszej części niniejszego dokumentu następujące określenia oznaczają:

 1. Blog - podstrona Serwisu, na której Usługodawca umieszcza datowane wpisy, wyposażona w funkcjonalność dodawania komentarzy przez Użytkowników i Gości oraz udostępniania odnośników do tekstów publikowanych na Blogu w internetowych serwisach społecznościowych;
 2. Cennik - dokument dostępny w Serwisie w zakładce „Cennik”, określający wysokość Opłaty Abonamentowej, Opłaty Pakietowej i Okres Abonamentowy oraz zakres udostępnianych funkcjonalności Gry;
 3. Gość - osoba fizyczna korzystająca z ogólnodostępnej i nieodpłatnej części Serwisu, nie posiadająca Konta albo niezalogowana do Konta;
 4. Gra/ Netious Market Challenge - symulacyjna gra komputerowa pod nazwą „Netious Market Challenge” udostępniana Użytkownikom w Serwisie jako Usługa on-line, w wariantach nieodpłatnych i płatnych;
 5. Gracz - Użytkownik biorący udział w Grze;
 6. Hasło– ustalany przez Użytkownika unikalny ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, wykorzystywany do zapewnienia autoryzowanego dostępu do Konta oraz do logowania w Grze;
 7. Komentarz - treści umieszczane przez Użytkowników lub Gości w Serwisie w przeznaczonych do tego celu miejscach, widoczne dla innych Użytkowników i Gości wraz z informacją o pochodzeniu od danej osoby (o ile Komentarz nie został opublikowany anonimowo);
 8. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usługi lub Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Konto/ Konto Użytkownika - utworzony przez Usługodawcę, w wyniku dokonanej przez Użytkownika Rejestracji, zbiór danych Użytkownika (zabezpieczony unikalnym loginem i Hasłem), z którym wiążą się określone uprawnienia związane z korzystaniem z funkcjonalności Gry;
 10. Materiały - wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Usługodawcę, w szczególności treści tekstowe (w tym teksty Pomocy i Bloga), graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego czy nie;
 11. Newsletter - cykliczna korespondencja elektroniczna przesyłana przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika, bądź Gościa, na wskazany przez niego adres e-mail, zawierająca informacje dotyczące Gry, nowych funkcjonalności bądź usług dostępnych w Serwisie, nowych Materiałów lub wpisów na Blogu;
 12. Okres Abonamentowy - okres, którego długość jest zdefiniowana w Cenniku, w którym Użytkownik, po dokonaniu opłaty określonej w Cenniku, ma możliwość korzystania z funkcjonalności Gry w wariancie Konto „Premium”;
 13. Opłata Abonamentowa - określona w Cenniku opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę Płatną, uprawniająca do korzystania z Konta "Premium" w Okresie Abonamentowym;
 14. Opłata Pakietowa - określona w Cenniku opłata za zakup przez Użytkownika wybranego Pakietu Punktów, do wykorzystania w ramach Konta „Standard”;
 15. Pakiet Punktów - zasób punktów umożliwiający w wariancie Konta „Standard” wykorzystanie do jednorazowego lub stałego rozszerzenia funkcjonalności Gry, przy czym możliwość i rodzaj rozszerzenia oraz liczba koniecznych punktów dla wybranej funkcjonalności są określone w Grze oraz w Cenniku;
 16. Pomoc - instrukcja dla Graczy, znajdująca się w Serwisie, zakładce „Pomoc”;
 17. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy;
 18. Rejestracja - wykonanie przez osobę zainteresowaną korzystaniem z Gry i spełniającą wymogi określone Regulaminem, czynności określonych szczegółowo w § 4 Regulaminu, zgodnie z określonymi tam zasadami, skutkujące założeniem Konta Użytkownika i uzyskaniem dostępu do Gry;
 19. Serwis - serwis internetowy Usługodawcy pod nazwą Netious.com dostępny pod adresem www.netious.com;
 20. Umowa - umowa zawierana drogą elektroniczną między Użytkownikiem, a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi lub Usług, na zasadach określonych Regulaminem;
 21. Usługi/ Usługa - nieodpłatne lub płatne dostarczanie treści cyfrowych w postaci Gry z wykorzystaniem sieci Internet (drogą elektroniczną) oraz pozostałe Usługi określone Regulaminem świadczone za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie;
 22. Usługi Nieodpłatne - Usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, z wyjątkiem Usług, dla których wyraźnie zastrzeżono odpłatność;
 23. Usługi Płatne - Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line w Okresie Abonamentowym w wariancie Konto „Premium” oraz Pakiet Punktów dostępny w wariancie Konto „Standard”, dla których zastrzeżono Opłatę Abonamentową lub Opłatę Pakietową określoną w Cenniku;
 24. Usługodawca - Netious.com Mateusz Chołaściński, z siedzibą w Sopocie (81-842), przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 47/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7441644919, Regon: 519657221 - będący właścicielem i administratorem Serwisu, świadczącym za pośrednictwem Serwisu Usługi, o których mowa w Regulaminie;
 25. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca jako Konsument albo przedsiębiorca, która dokonała skutecznej Rejestracji i posiada Konto Użytkownika.

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi:
  1. udostępnienie funkcjonalności Gry do korzystania on-line;
  2. udostępnienie Konta Użytkownika do korzystania;
  3. udostępnienie Materiałów;
  4. udostępnienie Bloga oraz funkcjonalności Bloga do korzystania;
  5. Newsletter.
 1. Gra jest symulacją biznesową opartą na modelu rynku. Gracze wcielają się w rolę przedsiębiorców i podejmują decyzje dotyczące swoich przedsiębiorstw, w ten sposób konkurując ze sobą. Szczegółowa instrukcja dla Graczy znajduje się w Serwisie w zakładce „Pomoc”.
 2. Gra nie przewiduje wygranych pieniężnych ani rzeczowych, nie stanowi gry losowej, gry na automatach ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 3. Dostęp do Gry uzyskują wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali skutecznej Rejestracji.
 4. Gra zawiera następujące funkcjonalności:
  1. arkusze decyzji służące do podejmowania wirtualnych decyzji biznesowych;
  2. raporty pokazujące wyniki osiągane przez wirtualne przedsiębiorstwo, będące efektem decyzji podejmowanych przez Gracza;
  3. formularz zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiający wybór formy działalności, nazwy przedsiębiorstwa i jego oznaczenia graficznego;
  4. funkcjonalność gry zespołowej;
  5. wewnętrzny moduł pocztowy umożliwiający komunikację pomiędzy Graczami;
  6. mailing w formie cyklicznych, automatycznych, wiadomości e-mail, przesyłanych na adres e-mail podany przez Użytkownika, informujących o bieżącej sytuacji w Grze.
 1. Zakres funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika wynika z rodzaju wybranego przez niego Konta. Dostępne są następujące rodzaje Kont:
  1. Konto „Standard” - umożliwia nieodpłatne korzystanie z Gry przez czas nieokreślony, w zakresie jej ograniczonej funkcjonalności. Poszczególne niedostępne domyślnie funkcjonalności mogą być dodane w tym wariancie Konta w zamian za punkty zakupione przez Użytkownika w ramach Pakietu Punktów,
  2. Konto „Premium” - Konto odpłatne, przeznaczone dla każdej osoby, która spełnia kryteria uzyskania statusu Użytkownika, umożliwiające korzystanie z Gry w opłaconym Okresie Abonamentowym, w pełnym dostępnym zakresie funkcjonalności.
 1. Funkcjonalność mailingu jest włączona domyślnie dla wszystkich rodzajów Kont. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania mailingu poprzez zmianę ustawień Konta.
 2. Funkcjonalność gry zespołowej jest dostępna dla wszystkich Użytkowników posiadających aktywne Konto i jest przeznaczona dla określonych form prowadzenia działalności w Grze, wskazanych w Pomocy Gry. Funkcjonalność ta wiąże się z występowaniem przez Graczy w jednej z dwóch następujących ról określających zakres ich uprawnień:
  1. założyciela zespołu - będącego administratorem zespołu i osobą jedynie uprawnioną do wyboru formy działalności przedsiębiorstwa, decydowania o zakończeniu jego działalności oraz kształtowania składu osobowego zespołu (w tym, poprzez zapraszanie do zespołu i usuwanie członków z zespołu);
  2. członka zespołu - uprawnionego do wspólnego zarządzania przedsiębiorstwem utworzonym przez założyciela, bez prawa - w czasie, w którym jest członkiem zespołu - do założenia własnego przedsiębiorstwa w Grze.
 1. Użytkownik ma możliwość zmiany Konta „Standard” na Konto „Premium” w każdym czasie. W tym celu konieczne jest wniesienie opłaty przewidzianej dla wybranego rodzaju Konta.
 2. W czasie trwania Okresu Abonamentowego dla Konta „Premium”, Użytkownik nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta.
 3. Użytkownicy, którzy przed 18 grudnia 2017 posiadali aktywne konto „Student” lub „Biznes”, zostaną automatycznie przepisani do kont „Premium” bez utraty wcześniejszych funkcjonalności w Grze.
 4. W ramach Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line, Usługodawca nie zapewnia dostosowywania funkcjonalności Gry do oczekiwań Użytkowników. Usługodawca nie odpowiada za decyzje podejmowane w Grze przez Użytkowników i wyniki tych decyzji.
 5. Konto Użytkownika, w postaci indywidualnego panelu administracyjnego w ramach Serwisu, jest udostępniane do korzystania po dokonaniu skutecznej Rejestracji i umożliwia Użytkownikowi modyfikowanie danych, które podał podczas Rejestracji. W przypadku wyboru Konta „Standard” oraz w czasie trwania Okresu Abonamentowego dla Konta „Premium”, Konto Użytkownika umożliwia również podejmowanie działań w Grze, możliwych ze względu na wybrany rodzaj Konta.
 6. Usługa udostępnienia Konta Użytkownika do korzystania jest nieodpłatna, jednak opcje Konta Użytkownika związane z podejmowaniem działań w Grze w płatnych wersjach Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line, są dostępne jedynie do wniesieniu Opłaty Abonamentowej lub Opłaty Pakietowej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 niniejszego paragrafu, okres świadczenia tej Usługi jest tożsamy z okresem świadczenia Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line i wynika z wybranego rodzaju Konta.
 7. Logowanie do Konta odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail Użytkownika i ustanowionego przez niego Hasła.
 8. Konto Użytkownika jest utrzymywane dodatkowo przez jeden miesiąc od dnia wygaśnięcia Okresu Abonamentowego. W tym czasie Użytkownik może wykupić Usługę Płatną na kolejny Okres Abonamentowy albo dokonać zmiany rodzaju Konta na „Standard” (jeśli poprzednio korzystał z Usługi Płatnej). Jeżeli w ww. okresie Użytkownik nie odnowi korzystania z Usług w sposób określony w zdaniu poprzedzającym Konto jest likwidowane przez Usługodawcę. Konto „Standard” może zostać zlikwidowane przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez wybór opcji „usuń konto” w ustawieniach Konta.
 9. Skutkiem likwidacji Konta jest usunięcie danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji i w okresie obowiązywania Umowy oraz usunięcie danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika w okresie obowiązywania Umowy.
 10. Materiały, takie jak Pomoc, teksty Bloga, teksty o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym (e-learning) są udostępniane nieodpłatnie Użytkownikom i Gościom, przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że dostęp do Materiałów stanowiących część Gry jest możliwy wyłącznie dla Użytkowników po zalogowaniu do Konta i w okresie tożsamym z okresem świadczenia Usługi Gry.
 11. Blog, wraz z towarzyszącymi mu funkcjonalnościami: publikowania Komentarzy przez Użytkowników i Gości oraz udostępniania odnośników do tekstów publikowanych na Blogu w internetowych serwisach społecznościowych, jest dostępny nieodpłatnie dla Użytkowników i Gości, przez czas nieoznaczony.
 12. Dodanie Komentarza do wpisu na Blogu nie wymaga podania danych identyfikujących autora Komentarza, możliwe jest jednak opatrzenie Komentarza imieniem, nazwiskiem albo nickiem autora. Dane takie będą dostępne publicznie dla nieograniczonego kręgu osób.
 13. Teksty publikowane na Blogu mogą być udostępniane przez Użytkowników i Gości w internetowych serwisach społecznościowych, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego narzędzi wbudowanych w Serwisie. Rozpowszechnianie tekstów Bloga w sposób określony w zdaniu poprzedzającym nie będzie uważane za naruszenie praw przysługujących autorom wpisów.
 14. Newsletter jest Usługą nieodpłatną świadczoną na zamówienie Użytkownika bądź Gościa. Zamówienie Newslettera odbywa się poprzez link dostępny w Serwisie i wymaga podania adresu e-mail, na który będą przesyłane wiadomości. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa w każdym czasie, poprzez link zawarty w wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.
 15. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom inne, dodatkowe usługi poza określonymi w niniejszym Regulaminie oraz rozszerzyć zakres danej Usługi (np. poprzez dodanie nowych funkcjonalności Gry). Informacja o dostępności ww. dodatków będzie ogłaszana w Serwisie. Korzystanie z takiej dodatkowej usługi lub funkcjonalności będzie zależało od woli Użytkownika. W szczególności, jeśli korzystanie z nowej usługi bądź funkcjonalności wiązałoby się z koniecznością ponoszenia opłat przez Użytkownika, usługa bądź funkcjonalność zostanie aktywowana wyłącznie na wyraźne życzenie Użytkownika, po wniesieniu opłaty. Do nowych usług i funkcjonalności stosuje się niniejszy Regulamin, chyba, że Usługodawca ureguluje warunki ich świadczenia odrębnym regulaminem.

§ 4. Rejestracja Użytkownika

 1. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest podjęcie następujących czynności:
  1. wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego dostępnego poprzez link na głównej stronie Serwisu,
  2. złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu, tj. odznaczenie pola check box przy komunikacie o treści: „akceptuję regulamin Netious.com”,
  3. zatwierdzenie powyższych czynności poprzez naciśnięcie ikonki „załóż konto”.
 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym przesyłany jest link, kliknięcie którego oznacza aktywację Konta Użytkownika.
 2. W procesie rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail, który powinien być aktywnym i rzeczywistym adresem poczty elektronicznej Użytkownika. 
 3. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik może w każdym czasie, po zalogowaniu się do swojego Konta sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane.
 4. Użytkownik akceptuje fakt, że dane udostępnione przez niego w procesie Rejestracji, którymi będzie się posługiwał w Grze (za wyjątkiem Hasła, będącego poufną informacją dostępową), jak również inne informacje upubliczniane przez niego w Serwisie, będą widoczne i dostępne dla pozostałych Użytkowników i wyraża na to zgodę.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Nieodpłatnej w Serwisie, osoba korzystająca z Serwisu zawiera z Usługodawcą Umowę, której przedmiotem jest świadczenie i korzystanie z Usługi Nieodpłatnej zgodnie z Regulaminem.
 2. Umowa dotycząca Usługi Nieodpłatnej w postaci udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line w wariancie: Konto „Standard”, jest zawierana i aktywowana z momentem dokonania Rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej jest zawierana po dokonaniu Rejestracji, przez złożenie zamówienia obejmującego: wybór rodzaju Konta, akceptację Regulaminu oraz uiszczenie Opłaty Abonamentowej. Umowa dotycząca Usługi Płatnej zawierana jest na czas oznaczony, równy Okresowi Abonamentowemu.
 4. Usługa Płatna jest aktywowana przez Usługodawcę z momentem otrzymania zapłaty, chyba, że zgodnie z życzeniem Konsumenta, aktywacja Usługi została przesunięta do momentu upływu terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
 5. Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że integralną częścią Umowy dotyczącej świadczenia Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line, jest Cennik, w wersji z dnia zawarcia Umowy, z którego wynika - właściwa dla wybranej przez Użytkownika Usługi - wysokość Opłaty Abonamentowej wraz z podatkami (albo jej brak), długość Okresu Abonamentowego oraz wysokość Opłaty Pakietowej. Cennik (w tym, jego kolejne wersje z oznaczeniem dat obowiązywania) jest dostępny w Serwisie, w zakładce „Cennik”. Dodatkowo, Usługodawca informuje Użytkownika o dotyczących go powyższych warunkach w wiadomości e-mail przesyłanej na adres podany przez Użytkownika przy Rejestracji. Ewentualne zmiany Cennika nie mają zastosowania do Umów będących w toku.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Nieodpłatnej jest zawierana na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez osobę korzystającą z Usługi w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym - poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi albo poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy w dowolnej formie. Umowa o udostępnienie funkcjonalności Gry do korzystania on-line w wariancie Konta „Standard” może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta (wybór opcji „usuń konto” w ustawieniach Konta w Serwisie).
 7. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Nieodpłatnej, zawartą na czas nieoznaczony, z jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku planowanej rezygnacji ze świadczenia takiej Usługi. Oświadczenie Usługodawcy w tym zakresie składane jest przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu, w przypadku Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line w wariancie Konta „Darmowego”, ww. oświadczenie o wypowiedzeniu jest składane pocztą elektroniczna na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu, Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info@netious.com lub pisemnie na adres Usługodawcy: Netious.com Mateusz Chołaściński, z siedzibą w Sopocie (81-842), przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 47/1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno wyrażać wolę odstąpienia od Umowy (np.: „odstępuję od umowy…”) oraz określenie usługi, datę zawarcia Umowy i oznaczenie osoby dokonującej odstąpienia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zawarty w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
 9. W przypadku Umów dotyczących świadczenia Usługi udostępnienia funkcjonalności Gry do korzystania on-line, która jest umową o dostarczanie treści cyfrowych, Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli za jego wyraźną zgodą świadczenie Usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. W przypadku nie wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi w trybie określonym w ustępie poprzedzającym, rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi z dniem utraty prawa do odstąpienia, a Konsumentowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia, zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Konsumentowi zostanie zwrócona dokonana przez niego Opłata Abonamentowa, w sposób uzgodniony pomiędzy Usługodawcą i Konsumentem. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Opłaty Abonamentowej.

§ 6. Opłaty za świadczenie Usług

 1. W przypadku jeśli Usługi świadczone Użytkownikowi są Usługami Płatnymi, wysokość opłat oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 2. Ewentualne zmiany Cennika będą ogłaszane poprzez publikację w Serwisie i będą przeprowadzane z uwzględnieniem praw nabytych przez Użytkowników, w szczególności zmiany te nie dotyczą Umów będących w toku, opłat już uiszczonych przez Użytkowników, oraz opłat za Okresy Abonamentowe będące w toku.

§ 7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę, jako administratora tych danych, z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzanie danych jest dokonywane w celu realizacji Umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika.
 2. Podanie przez Użytkownika danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do korzystania z Usług.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania, uzupełniania i żądania usunięcia.

§ 8. Warunki świadczenia Usług

 1. Osoba korzystająca z Usług jest zobowiązana do:
  1. korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem;
  2. korzystania z udostępnionych jej Usług i narzędzi w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z Usług przez innych Użytkowników lub Gości (np. poprzez spam).
 1. Za niedopuszczalne uznaje się:
  1. udostępnianie innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika;
  2. wprowadzanie do Serwisu (w tym do Gry), publikowanie i rozpowszechnianie treści (w tym Komentarzy) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego bądź dobrymi obyczajami, pornograficznych, wulgarnych lub obraźliwych, o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym, zawierających wirusy lub pliki, które mogą uszkodzić sprzęt komputerowy innego Użytkownika albo Gościa bądź Usługodawcy, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osobiste osób trzecich albo Usługodawcy;
  3. umieszczanie przez Gości lub Użytkowników w Serwisie treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym;
  4. przełamywanie zabezpieczeń Serwisu lub inne działania hakerskie.
 1. W przypadku podejmowania przez Użytkownika bądź Gościa działań sprzecznych z ust. 1 niniejszego paragrafu bądź spełniających przesłanki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca jest uprawniony do:
  1. usunięcia z Serwisu treści bez względu na ich formę (w tym Komentarzy, materiałów lub danych) bezprawnych lub niedopuszczalnych w kontekście postanowień ustępu poprzedzającego lub
  2. zablokowania dostępu do Konta Użytkownika przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy stanowiącej podstawę zablokowania dostępu, nie dłuższy niż 7 dni.
 1. Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail (i odpowiednio Gościa, o ile Gość przekazał Usługodawcy adres e-mail) o usunięciu, na podstawie ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, treści wprowadzonych do Serwisu wraz z podaniem przyczyny ich usunięcia.
 2. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta, drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, wraz z podaniem przyczyny dokonanej blokady i ewentualnym wezwaniem do usunięcia dokonanego naruszenia.
 3. Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika bądź Gościa, w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia bądź powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.
 4. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnień określonych w ustępach poprzedzających, Użytkownikowi lub Gościowi służy prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

§ 9. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe działanie Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń, które umożliwiają korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. zastosowanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox v. 37 lub nowsza, Chrome v. 41 lub nowsza, Opera v. 12 lub nowsza,;
  4. włączony JavaScript i obsługa ‘cookies’;
  5. w przypadku Użytkowników - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Gra nie funkcjonuje w trybie offline w przeglądarce internetowej. W czasie korzystania z Gry konieczny jest stały dostęp do sieci Internet.

§ 11. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby jakość Usług świadczonych w Serwisie była jak najwyższa, jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu bądź Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, z zastrzeżeniem, że do przyczyn tych nie zaliczają się działania lub zaniechania osób, przy których pomocy Usługodawca świadczy Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa:
  1. korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i Hasła pozyskanego od Użytkownika;
  2. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika;
  3. korzystania z Serwisu lub Usług niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. decyzji (w tym decyzji biznesowych) podejmowanych przez Użytkowników w oparciu o treści publikowane w Serwisie.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za Komentarze, dane i treści wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika, chyba że został poinformowany o ich bezprawnym charakterze i nie uniemożliwił dostępu do nich.

§ 12. Prawa wyłączne

 1. Serwis (w tym, układ graficzny poszczególnych stron i podstron, logotypy i inne elementy graficzne, teksty i kod źródłowy), Gra (w tym, kod źródłowy, teksty, układ graficzny i elementy graficzne) oraz Materiały, są przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych Usługodawcy.
 2. Ponadto w Serwisie są udostępniane dobra (wymienione w Serwisie), do których prawa są zastrzeżone na rzecz innych osób.
 3. Użytkownik oraz Gość, uzyskując dostęp Serwisu, zobowiązują się, bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, nie rozpowszechniać dóbr wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zmieniać, nie kopiować, ani nie wprowadzać do obrotu (w tym, nie sprzedawać), w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 4. Użytkownik lub Gość, wprowadzając, udostępniając lub przesyłając do Serwisu materiały, informacje lub dane wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisie i jednocześnie oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do tego, aby z tych materiałów, informacji lub danych korzystać, w tym, poprzez ich udostępnienie do dalszego korzystania w Serwisie.

§ 13. Reklamacje

 1. Wszelkie problemy i uwagi dotyczące sposobu działania Usług, jak i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu (dalej: „reklamacje”), należy zgłaszać drogą elektroniczną, w języku polskim lub angielskim, na adres e-mail: info@netious.com lub pisemnie na adres Usługodawcy: Netious.com Mateusz Chołaściński, z siedzibą w Sopocie (81-842), przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 47/1.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące osobę składającą reklamację, tak aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na reklamację (np. imię, nazwisko i adres korespondencyjny albo imię i nazwisko oraz nick Użytkownika używany w Grze i adres poczty elektronicznej),
  2. opis przedmiotu problemu albo przedmiotu reklamacji,
  3. ewentualnie, oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację - na adres Użytkownika wskazany w reklamacji - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku jeśli sposób rozpatrzenia reklamacji nie będzie satysfakcjonujący dla Konsumenta, ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur Konsument może dowiedzieć się w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://uokik.gov.pl.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed jej wejściem w życie, poprzez ogłoszenie w Serwisie oraz na podane przez nich przy Rejestracji (albo zaktualizowane) adresy e-mail. Użytkownik, który uzna, że proponowane zmiany naruszają jego prawa nabyte na podstawie Umowy, powinien powiadomić Usługodawcę o braku zgody na zmianę e-mailem zwrotnym (albo pisemnie) w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. W stosunku do takiego Użytkownika Usługi będą świadczone na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu. Jeśli powyższe nie będzie możliwe z przyczyn wynikających z istoty zmiany (np. zmiana przepisów prawa), Usługodawca zapewni Użytkownikowi możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmienionego Regulaminu, za zwrotem niewykorzystanej części Opłaty Abonamentowej (o ile miała zastosowanie). Brak reakcji Użytkownika na informację o planowanej zmianie Regulaminu poczytuje się za zgodę na świadczenie Usług, na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem.
 4. Przez ważną przyczynę, o której mowa w ustępie poprzedzającym, rozumie się: zmiany przepisów prawa, orzeczenia sądów lub organów administracji publicznej istotne ze względu na zasady świadczenia Usług i treść Regulaminu, wprowadzenie nowych rodzajów Usług lub korzystniejszych warunków świadczenia Usług, zmiany wynikające z uwarunkowań technologicznych (w szczególności postępu technologicznego), wprowadzenie udogodnień związanych z zawiązywaniem, realizacją lub rozwiązywaniem Umów, zmiany teleadresowe lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym zmiana przedmiotu działalności Usługodawcy.
 5. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem www.netious.com, w zakładce „Regulamin” i zawiera informację o dacie jego wejścia w życie.