Rankingi i udziały rynkowe

Rankingi i udziały rynkowe, to raporty mówiące o sytuacji przedsiębiorstwa na tle innych przedsiębiorstw (w odróżnieniu od Rachunku Zysków i Strat, który opera się wyłącznie na "twardych" wskaźnikach wewnętrznych). 

Rankingi

Składają się w zasadzie z kilku rankingów oceniających różne wskaźniki:

  • Sprzedaż, tj. jaka (wartościowo) była sumaryczna wartość sprzedaży wszystkich produktów. Sprzedaż jest wskaźnikiem oceniającym jak interesujące jest przedsiębiorstwo (jako źródło zaopatrzenia) dla klientów. Niezależnie od pozostałych wskaźników ten najlepiej ukazuje potencjał rozwojowy firmy - nawet jeżeli udaje się podnosić poziom zysku i gotówki, spadek sprzedaży oznacza, że i pozostałe wskaźniki będą w przyszłości zagrożone.
  • Zysk netto, oceniający wyniki finansowe, w praktyce jest to wartość sprzedaży pomniejszona o wszystkie koszty, łącznie z amortyzacją. Zysk netto mówi o tym jak trwała może być strategia firmy. Duża sprzedaż przy niskim lub ujemnym zysku prędzej czy później zmusi przedsiębiorstwo do oszczędności lub podniesienia cen, aby uniknąć bankructwa i wyeliminowania z rynku. To z kolei ograniczy potencjał sprzedażowy.
  • Gotówka, czyli jaki jest stan kasy. Stan gotówki może szybko zmieniać się pomiędzy okresami, ponieważ jest powiększany w przypadku generowania zysków (na poziomie zysku operacyjnego przed amortyzacją) i pomniejszany przy generowaniu strat czy ponoszeniu wydatków na inwestycje. Gotówka informuje więc przede wszystkim o stabilności finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do inwestowania czy np. prowadzenia wojny cenowej.

Raport ma kilka filtrów, co pozwala na uporządkowanie przedsiębiorstw w wybranych domenach rynku. Im większa domena tym bardziej "aspiracyjny" ranking. Dostępne filtry, to:

  • Wszystkie podmioty/aktywni gracze. Wszystkie podmioty obejmują przedsiębiorstwa pasywne, czyli te, które były na rynku w chwili otwarcia dla graczy. Początkowo na każdym rynku przedsiębiorstwa te będą dominowały w górze rankingów (w miarę wzrostu dojrzałości rynku ich rola powinna maleć), dlatego przy niskiej dojrzałości bardziej miarodajne może być ich wyłączenie i ograniczenie tylko do aktywnych graczy.
  • Rynek, którego dotyczy ranking, domyślnie rynek, na którym działa przedsiębiorstwo gracza.
  • Rodzaj podmiotu, czyli typ działalności. Ponownie - domyślna wartość filtra, to typ działalności zarządzanej przez gracza.

Udziały rynkowe

to kilka niezależnych raportów. Udział rynkowy pokazuje jaką część zajmują wybrane i zilustrowane parametry w wybranej domenie. Aby dobrze interpretować wskaźniki należy dobrze rozumieć o jaki udział (czego w czym) chodzi. Temu służą ponownie filtry. Pierwszy z filtrów zawsze określa rynek, którego dotyczy raport. Ponieważ przedsiębiorstwa działają niezależnie na różnych rynkach, raporty krzyżowe (udział przedsiębiorstwa "A" działającego na rynku "X" w rynku "Y") zostały wyeliminowane.

  1. Udział podmiotów mówi o całkowitej wartości sprzedaży przedsiębiorstwa na danym rynku w ramach wybranego typu działalności. W przypadku producentów będzie to sprzedaż poszczególnych producentów podzielona przez sumaryczną sprzedaż wszystkich producentów na rynku. W przypadku dystrybutorów - sprzedaż każdego z nich do sprzedaży sumarycznej. Wyjątek stanowią tu podmioty "końcowe", czyli takie, które sprzedają do konsumentów/odbiorców końcowych. Możliwe jest tu większe rozdrobnienie domeny: można pokazać udział w sumarycznej sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, oddzielić te dwa czy nawet ograniczyć do sieci handlowej czy sklepów detalicznych. Podmioty, które chcesz obserwować możesz zaznaczyć na liście wielokrotnego wyboru, po kliknięciu na "aktualizuj raport" wyświetlane są wybrane podmioty.
  2. Właściciele marek, to wariacja poprzedniego raportu, ale raportuje nie sprzedaż przedsiębiorstwa, a sumaryczną sprzedaż produktów oznaczonych markami należącymi do przedsiębiorstwa. Jeżeli producent produkuje marki własne będą one widoczne w jego sprzedaży w raporcie Udział podmiotów, ale raporcie Właściciele marek sprzedaż ta będzie przypisana do przedsiębiorstwa, które zleciło produkcję. Ponieważ chodzi tu o grupę produktów możemy prześledzić udział w całkowitej sprzedaży na wybranym poziomie dystrybucji czy w ramach danej kategorii. Podobna filozofia raportu, ale pokazująca kolejne stopnie szczegółowości dotyczy kolejnych widoków, czyli
  3. Marki oraz
  4. Produkty